Ürün Detayı

Amerikan Servis

Ürün Kodu: ARS 3401
Kategoriler: İMSAKİYELER

Amerikan Servis

Res­to­ran­lar­da, fast-fo­od iş­let­me­le­rin­de ya da ev­le­ri­miz­de; üze­rin­de yemek ye­di­ği­miz ma­sa­nın, masa ör­tü­sü­nün kir­len­me­si­ni ön­le­mek için tabak alt­la­rı­na konan plas­tik, kağıt ya da ku­maş­tan üre­til­miş ko­ru­yu­cu sunum ele­man­la­rı­na ve­ri­len genel isim­dir.

Kağıt ame­ri­kan ser­vis­le­rin iş­let­me­ler için sağ­la­dı­ğı en önem­li avan­taj zaman ka­zan­dır­ma­sı, ye­me­ğin su­nu­mu­nu gü­zel­leş­tir­me­si ve zah­met­siz bir te­miz­lik sağ­la­ma­sı­dır. Yi­yecek-içecek ve eğ­len­ce sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren ve işini cid­di­yet­le yapan iş­let­me­le­rin önem­li bir rek­lam kay­na­ğı olan ame­ri­kan ser­vis­le­re, marka far­kın­da­lı­ğı­nı art­tır­mak için iş­let­me­nin ta­rih­çe­si veya satış ra­kam­la­rı­nı yük­selt­mek için yan ürün­le­rin gör­sel­le­ri ko­na­bil­mek­te­dir.

Tek kul­la­nım­lık ola­rak ta­sar­la­nan ge­nel­lik­le 24x34 cm, 32x45 cm ve 34x49 cm öl­çü­le­rin­de olan ame­ri­kan ser­vis­le­rin ba­sı­mın­da eko­no­mik ol­ma­la­rı için 80-110 gr. 1. Hamur veya Kraft ka­ğıt­lar ter­cih edi­lir.

250-350 gr. kuşe ka­ğı­da baskı ya­pı­la­rak çift ta­raf­lı la­mi­nas­yon (PVC) kap­la­ma­sı ile si­li­ne­bi­lir özel­lik ka­za­nan ame­ri­kan ser­vis­ler çoklu ve uzun sü­re­li kul­la­nı­ma el­ve­riş­li hale ge­ti­ri­le­bi­lir­ler.

Size özel tasarım ve uygulaması yapılacak olan bu ürünümüz ile ilgili daha fazla bilgi almak ve değerli siparişinizi oluşturmak için lütfen iletişim bölümündeki telefon numaralarımızdan ya da iletişim formundan bize ulaşınız.